• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
văn hóa doanh nghiệp
LocationHOME hiện tại của bạn - văn hóa doanh nghiệpvăn hóa doanh nghiệp

Mục tiêu của doanh nghiệp: tạo ra môi trường làm việc cạnh tranh đem lại cho cán bộ công nhân viên có đời sống kinh tế khá giả và có điều kiện làm tốt trách nhiệm xã hội.

Tinh thần khởi nghiệp: thực tế và tinh tế, luôn phấn đấu cho vị trí dẫn đầu.

Phong cách làm việc: phản ứng nhanh, hành động ngay, làm việc có trách nhiệm đến nơi đến chốn, chú trọng hiệu quả.

Khái niệm an toàn: an toàn là hàng đầu, an toàn là quan trọng hơn tất cả.

Khái niệm bảo vệ môi trường: bảo vệ môi trường không đạt tất phải ngưng sản xuất, sự cố môi trường gây hại sự sống.

Đối với dịch vụ: đồng cảm, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, dịch vụ tích cực, vượt qua sự mong đợi của khách hàng.