• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
таван үр өгөөж
Таны одоогийн LocationHOME - таван үр өгөөжтаван үр өгөөж

Бид Европын Холбооны CE гэрчилгээ болон БНХАУ-ын Зэрэглэлийн Гэрчилгээ зэргийг авч чадсан нь танд хамгийн тохиромжтой, чанартай бүтэгдээхүүний баталгааг хангаж байна.

“Есөн үндэстний гэрчилгээ” гэдэг нь есөн орны үйлдвэрийн усан онгоц болон усан онгоц хийх материал үйлдвэрлэх үйлдвэрийн шаардлагыг хангасан, үйлдвэрлэлийн шаардлагад нйицсэн байх ёстой гэсэн үг юм. Баталгаат нэгж нь хамгийн гол нь зэрэглэл болон Хятадын баталгаажуулалтыг оруулаад нийт арван орны холбогдох байгууллагуудыг хариуцна. Этгээрт: Хятадын Зэрэглэлийн Нийгэмлэг, Зэрэглэлийн Нийгэмлэг, Lloyd-н Усан Онгоцны Бүртгэл, Germanischer Lloyd Товчоо, Veritas, БНСУ-ын Усан Онгоцны Бүртгэл, Det Norske Veritas, Nippon Kaiji Kyokai, Америкийн Усан Онгоцны Товчоо, Италийн ship class Клуб, ОХУ-ын Maritime Бүртгэл зэрэг орно. 2007 онд Jingye Группын хөлөг онгоцны их биенд хэрэглэх төмөр нь есөн орны болон Хятадын зэрэглэлийн нийгэмлэгийн шаардлагыг хангасан.

CE нь Европын Холбоо (Европын Холбоо- EU гэх) үйлдвэрлэлийн тэмдэг юм. CE баталгаажуулалт нь Европын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүний 25 гишүүн оронд элсэх зөвшөөрөл болно. Энэхүү зөвшөөрлийг авснаар тухайн бүтээгдэхүүн нь (Заавал Шаарлагууд) Удирдамжийн үндсэн шаардлагыг хангасан гэж үздэг. 2007 оны 10 дугаар сараас хойш өөрийн үлйдвэрлэсэн төмрийг Европын зах зээлд нэвтрүүлэхийн тулд манай Групп CE баталгаажуулалт авах ажлаа эхлүүлж, идэвхитэй бэлттгэсний үр дүнд 2007 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр шалгуурыг ажмлиттай давж, авч чадсан.